Полiтика компанiї вiдносно партнерiв

Вступ

Полiтика компанiї вiдносно IB–партнерiв встановлює загальнi принципи для прийняття рiшень, й правила взаємовiдносин компанiї з IB–партнерами ( далi — «Партнерами»).

Принципи та правила, встановленi полiтикою, обов’язковi для виконання усіма підрозділами Компанiї з моменту їхнього прийняття.

Змiни до полiтики вносяться рiшенням керiвництва Компанiї.

Термiни i визначення

Принцип — будь-чий, особистий внутрiшнiй закон, iндивiдуальне правило, яке визначає поведiнку цiєї принципової сутностi «за життя» у тих чи iниших умовах. Принцип визначає, що є добрим, а що поганим у поведiнцi.

Правило — встановлена кимось вимога здiйснити, або утриматися вiд здiйснення вчинка ( пiд вчинком можна розумiти якусь дiю обо бездiяльнiсть).

Цiлi полiтики

 1. Забезпечити єднiсть поглядiв та узгодженiсть дiй у вiдношеннi з IB–Партнерами.
 2. Забезпечити взаємодовiру та взаємовигiдне спiвробiтництво з IB–Партнерами.
 3. Забезпечити можливостi росту та поширення географiї компанiї через IB–Партнерiв.

Принципи полiтики

 1. Взаємовигiдне спiвробiтництво означає:

  Ми заiнтересованi в успiшному розвитку наших партнерiв. У зв’язку з цим, ми готовi дiлитися з партнерами прибутком, отриманим вiд залучених їми клiєнтiв

 2. Довгострокове спiвробiтництво означає:

  Ми заiнтересованi у довгостроковому спiвробiтництвi з кожним Партнером. У зв’яку з цим, ми будемо дотримуватися, досягнутих домовленостей.

 3. Чеснiсть означає:

  Ми будемо чесно й вiдкрито вести нашi вiдношення, i сподiваємося на взаємнiсть з боку наших партнерiв

 4. Тiсна взаємодiя означає:

  Ми будемо разом з партнерами вирiшувати проблеми наших вiдносин, сприймати iнтереси та думки iншої сторони, своєчасно обмiнюватися iнформацiєю та знаходити компромiснi рiшення.

 5. Взаємна відповідальність означає

  Ми разом з Партнерами подiляємо не тiльки прибуток, але й ризик, зв’язаний з обслуговуванням залучених ними Клiєнтiв.

Основнi правила

 1. Партнер має право:
  1. Кожного мiсяця отримувати звiт про угоди усiх Клiєнтiв, якi знаходяться у його партнерськiй групi.
  2. Отримувати та користатися, надаваємими Компанiєй рекламними матерiалами.
  3. Отримувати консультацiї у спiвробiтникiв Компанiї з приводу ведення бiзнесу, рекламної полiтики та технiчним питанням.
  4. Отримувати комiсiйну винагороду за усiх залучених їми клiєнтiв.
  5. Отримати доступ до закритого форуму партнерiв.
 2. Компанiя має право:
  1. Вiдмовитися вiд послуг партнера, дiї якого порушують дiйснi принципи, правила й умови Партнерської Угоди.
  2. Повiдомити Клiєнту, який належить до групи партнера, про отриману останнiм винагороду за здiйснення операцiй Клiєнтом на його торговельному рахунку.
  3. Запитувати та отримувати у Партнера звiт про його роботу, з приводу залучання клiєнтiв до послуг Компанiї.
 3. Компанiя очiкує вiд партнера:
  1. Активної роботи з залучання Клiєнтiв до послуг Компанiї.
  2. Дiй, направлених на створення та пiдтримку сприятливого iмiджу Компанiї.
  3. Надання клієнтам повної та коректної інформації про послуги Компанії.
  4. Активної участi у пропозицiях та обговореннi з приводу поліпшення якості сервісу і поширення спектру, пропонуємих послуг Компанiї та iн.
 4. Партнер не має право:
  1. Здiйснювати угоди по рахункам Клiєнтiв без їхньої письмової згоди.
  2. Навмисно залучати вже iснуючих Клiєнтiв Компанiї ( прямих Клiєнтiв Компанiї та Клiєнтiв, якi входять до партнерської групи iншого Партнера) до своєї партнерської групи.
  3. Здiснювати або iнiцiювати дiї зi штучного збiльшення угод на рахунках Клiєнтiв.
  4. Здiйснювати або iнiцiювати дiї, якi негативно впливають на iмiдж та репутацiю Компанiї.
  5. Дiяти вiд iм’я Компанiї без вказання статусa Представляючого Брокера.
  6. Здiйснювати з Клiєнтами будь-якi розрахунки у готiвковiй та безготiвковiй формi, у тому числi, приймати вiд Клiєнтiв кошти, цiннi папери, або iншу власнiсть за вiдсутнiстю угоди з Компанiєю, яка дозволяє цi дiї.
  7. Розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, отриману їм вiд Компанiї.
 5. Компанiя зобов’язується:
  1. Заздалегiдь iнформувати Партнера про будь–якi змiни у наданих йому послугах та сервiсах.
  2. Враховувати усiх Клiєнтiв, залучених Партнером до його партнерської групи.
  3. Зберiгати залучених Клiєнтiв у групi Партнера, за умовою, що клієнт сам не побажає перейти до iншого партнера або обслуговуватися напряму в Компанiї.
  4. Кожного мiсяця сплачувати Партнеру комiсiйну винагороду.
  5. Залучати Партнера до участi в нових проектах та сервiсах.
  6. Своєчасно готувати технiчну базу для ефективної роботи Партнера з залучання Клiєнтiв.
  7. Надати усiм Партнерам рiвнi умови для роботи та розвитку.
  8. Розглядати претензiї й виносити рiшення з суперечливих ситуацій за короткий промiжок часу.
 6. Взаємодiя Компанiї з Партнерами
  1. Компанiя надає Партнеру iнформацiйну пiдтримку (рекомендацiї, поради, рекламну пiдтримку) на закритому форумi Партнерiв з ведення дiяльностi Представляючого Брокера.
  2. Партнер має право приймати участь в обговореннi поточних питань i взаємодiї з Компанiєю у закритому форумi Партнерiв.
  3. Партнер має право отримувати консультацiї та рекомендацiї вiдповiдальних фахiвцiв Компанiї, використовуючи Skype та e–mail.
  4. Партнер має право направити претензiю у випадку виникнення суперечливої ситуацiї у письмовому виглядi на e–mail: partners@brocompany.com, протягом п’яти робочих днiв з моменту виникнення пiдстав для пред’явлення, й вимагати її розглянення в найближчий час.

Зверніться до нас і з усіх питань роботи партнерських програм, Вас проконсультує керівник підрозділу по роботі з IB.


partner_broco
357 25 021 200

Графік работи: пн–чт: 9:00 — 18:00 (GMT+2)